VELi YILMAZ

Dünyada suyun önemi

Su’yun insan yaşamında vazgeçilmez olduğu bilinmeyen bir gerçek değildir.

Yaşadığımız Dünya’da nüfusun toplamda yaklaşık yüzde 20'si temiz suya ulaşamamaktadır.

Bu kapsamda gelecek on yılların en temel problemi temiz suya ulaşmak konusunda yaşanacak olduğu anlaşılmaktadır.

Dünyanın yüzde yetmiş biri sularla kaplı olup; bunun % 97'sini okyanuslar oluşturmaktadır.

Tatlı su yerküre de var olan suyun yaklaşık % 2,5 kadarıdır.

Bakıldığında artan Dünya nüfusu, nüfusunun artmasına bağlı olarak doğada insanların yaşayabilmesi adına kendine yer açmaya çalışması ve aynı zaman da bunun bir sonucu olarak ormanlara zarar veriyor olması kullanılabilir tatlı su miktarını daha da aşağılara çekmektedir.

Dünya nüfusunun artması, aksine tatlı su miktarının azalması ters orantısını belirli ölçülerde düzenlemek, suya olan ihtiyacın çok daha büyümesinin önüne geçmek için tedbirler alınması gerektiği tartışılmaz bir gerçektir.

Mevcut duruma bu çerçeveden bakıldığında, suyu daha tasarruflu kullanmak gerektiği ve su kullanım bilincinin toplumlara kazandırılmasının olmazsa olmaz bir kural olduğu görülecektir.

Tatlı suya ulaşamamak hijyen kurallarını da ortadan kaldırıldığı için insanlık hastalıkla da mücadele etmek zorunda kalmaktadır.

Hepatit, sıtma ve pek çok hastalıklar su açısından kıt kaynakların olduğu Dünyanın çeşitli bölgelerinde yoğunluklu olarak görülmektedir.

İnsanın yüzde 60'ının su olduğu düşünüldüğünde insanların suya ne kadar insanların ihtiyacı olduğu görülecektir.

Diğer yandan yaşayan tüm canlıların su ile hayat bulduğu gerçeğinden hareketle,  yaşam döngüsünün tamamen su merkezli olduğu üzerinde mutabakata varılabilecek bir husustur.

Bu durumda;

Su kaynaklarını dengeli ve amacına uygun olarak, tasarrufu önceleyen bir tüketim politikası çerçevesinde düşünmek gereklidir.
Yukarıda anlattıklarımızı ışığında konunun hassasiyetine bağlı olarak bu konuyla ilgili eğitimler verilmeli ve Dünya insanlığı bilinçlendirmeye çalışılmalıdır.

Su konusu tüm Dünya'nın ortak konusudur.

Örnek verecek olursak, yağmur ormanlarının kesilmesi tüm Dünya’nın ortak problemidir.

Böylesi bir durum tüm Dünya insanlığını etkileyecek, negatif bir durumdur.

Bu çerçevede ülkelerinde başta rol üstlenmiş yetkililerin, konuyla ilgili hassasiyet içeren ve çok daha fazla insanlığın bilinçlendirecek toplantılar konferanslar yapılmalıdır.
Basın Yayın yoluyla insanlık bilinçlendirmeye çalışılmalıdır.

Suların bozulması, kullanılamaz hale dönüşmesi, tüm canlı hayatını riske eden bir olgudur.
Durumsal farkındalık temelinde, okullarda  küçükbaşlardan itibaren çocuklara bu konular anlatılmalı ve bu nazik duruma vurgu yapılarak ortak bir payda sağlanmalıdır.

Kaliteli yaşamın ve konforlu yaşamın olmazsa olmazı en önemli enstrümanı su olduğu anlatılmalı dimağlara kazınmalıdır.

Temelinde su olmayan bir hayatın düşünülemeyeceği ve su yoksunluğunun insan yaşamını nasıl etkileyeceği örnekleri ile gelecek nesillere anlatılmalı sonuç olarak suyun önemi tam manası ile kavratılmalıdır.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *